feedback

feedback filipino

Nais kong gumawa ng isang:

komentopapuripagpapabutireklamomungkahi

Ang iyong komunikasyon ay may kaugnayan sa isang takdang-aralin:

Oohindi

Kung oo, pakibigay ang numero ng pagtatalaga, o pangalan ng kustomer at petsa at lokasyon ng pagtatalaga.

Mangyaring magbigay ng iyong komento, mungkahi, reklamo o papuri.

Nais mo ba kaming mag-email sa iyo ng isang kopya ng aming patakaran sa reklamo sa iyong wika?

Oohindi

Mangyaring ibigay ang iyong mga detalye ng contact upang maaari naming makipag-ugnay:

Ang pangalan mo
Ang email mo
Numero ng telepono